wyrok KIO

Radca prawny Bernadeta Podraska poza pracą zawodową prowadzi również bloga, na którym porusza wiele kwestii wiążących się z prawem zamówień publicznych. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawcy znajdą tu informacje dla nich istotne. Autorka zamieszcza na blogu analizy różnych przypadków i dzieli się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami. Tak właśnie jest w przypadku sprawy, w której w ostatnim czasie brała udział będąc pełnomocnikiem Orzekającego.

Wyrok KIO – komu powinien być doręczony?

Autorka czekała na wyrok KIO, który finalnie nie został do niej przesłany. Wyrok wysłano na adres strony. Czy postąpiono właściwie? Autorka poddaje to w wątpliwość analizując obowiązujące przepisy. Zgodnie art. 560 ust. z 11.09. 2019, odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego bądź też ich pełnomocnikom zaraz po tym jak owo uzasadnienie zostanie sporządzone.

Art. 196 ust. 5 ustawy pzp, która poprzednio obowiązywała, odpisy orzeczenia i uzasadnienie wysyłane powinny być w terminie 3 dni od dni ogłoszenia orzeczenia. Jeśli zaś nie było ogłoszenia w terminie trzech dni od wydania postanowienia, odpisy powinny być wysłane stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom.

Szczegóły sprawy dostępne są na stronie zamowienia-publiczne.net.

Autorka na łamach bloga porusza sprawy takie jak:

  • mediacje
  • wadium
  • pełnomocnictwa
  • warunku udziału w postępowaniu
  • rażąco niska cena
  • kryteria oceny ofert i wiele innych

Czytelnicy zachęcani są do udziału w dyskusji. Jest również możliwość skorzystania z odpłatnej porady prawnej i uzyskania opinii prawnej. Autorka oferuje pomoc w zakresie wszelkich aspektów wiążących się z zamówieniami publicznymi. Pomaga np. w rozwiązywaniu problemów dotyczących przygotowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego czy też oceną ofert. Radca prawny reprezentuje także zamawiających oraz wykonawców przed KIO, SN, ST czy też sądami powszechnymi.

Artykuł sponsorowany